Mediovski Technology

IVONA TTS SaaS

Data: 15 March 2010 10:29 PM Autor: Michał Szkodziński | Kategoria: PHP,Smarty,Zend Framework

IVONA TTS SaaS to usługa umożliwiająca automatyczne generowanie mowy. Poniżej krótki przykład demonstrujący podstawowe możliwości generatora .

Przydatne adresy:

Aplikacja zbudowana w modelu MVC umożliwia wprowadzenie tekstu oraz wybranie głosu, w którym ma zostać odczytany.
Treść tekstu, wybrany głos oraz parametru dźwięku są wysyłane do Ivony z użyciem protokołu SOAP. Jako rezultat funkcji tworzącej plik z odczytanym tekstem otrzymujemy kod embed flashowego komponentu odtwarzającego odczytany tekst oraz odnośnik do pliku mp3 z tym nagraniem:

ivona

Korzystanie z API wymaga założenia konta na stronie Ivony (formularz rejestracji), dostępne są dwa rodzaje kont – płatne oraz darmowa wersja testowa (szczegóły).

W testowej aplikacji wykorzystano Zend Framework 1.10.1, PHP 5.3 oraz Smarty 3 beta 8.
Wywołanie dowolnej metody z API wymaga autoryzacji. W tym celu należy pobrać token przekazywany następnie jako parametr wywołania metody.
W klasie modelu następuje automatyczne pobranie tokenu (wraz ze sprawdzeniem wyniku pobierania) oraz po wywołaniu metody SOAP sprawdzany jest jej rezultat. W przypadku wystąpienia błędu pobierany jest jego opis.

Klasa kontrolera:

class Ivona_IndexController extends Zend_Controller_Action
{
	public function indexAction()
	{
		$this->view->formText = $formText = $this->_getParam('text', '');
		$this->view->formVoice = $formVoice = $this->_getParam('voice', '');
		$this->view->errorMsg = '';
 
		// Utworzenie obiektu Ivony
		$ivona = new Ivona(IVONA_LOGIN, IVONA_PASSWORD);
 
		// Jeżeli przesłano dane z formularza tworzymy plik z dźwiękiem
		if ($formText != '' && $formVoice != '') {
			if (($result = $ivona->createSpeechFile($formText, $formVoice)) === false) {
				$this->view->errorMsg = $ivona->getErrorMsg();
				return;
			}
			$this->view->embedCode = $result['embedCode'];
			$this->view->charactersPrice = $result['charactersPrice'];
			$this->view->soundUrl = $result['soundUrl'];
		} else {
			$this->view->embedCode = '';
			$this->view->charactersPrice = '';
			$this->view->soundUrl = '';
		}
 
		// Pobieramy listę dostępnych głosów
		if (($result = $ivona->getListVoices()) === false) {
			$this->view->errorMsg = $ivona->getErrorMsg();
			return;
		}
		$this->view->voices = $result;
	}
}

Klasa modelu:

class Ivona
{
	/**
	 * Adres pliku wsdl
	 *
	 * @var string
	 */
	static $wsdl = 'http://www.ivona.com/saasapiwsdl.php';
 
	/**
	 * Opcje wsdl
	 *
	 * @var array
	 */
	static $wsdlOptions = array(
			'exceptions' => 0
		);
 
	/**
	 * Kodek dźwięku
	 *
	 * @var string
	 */
	static $speechCodecId = 'mp3/22050';
 
	/**
	 * Typ uploadowanego tekstu
	 *
	 * @var string
	 */
	static $speechContentType = 'text/plain';
 
	/**
	 * Klient Soap
	 *
	 * @var SoapClient|null
	 */
	protected $_soapClient = null;
 
	/**
	 * Adres email
	 *
	 * @var string|null
	 */
	protected $_mail = null;
 
	/**
	 * Hasło
	 *
	 * @var string|null
	 */
	protected $_password = null;
 
	/**
	 * Treść błędu
	 *
	 * @var string
	 */
	protected $_errorMsg = '';
 
	/**
	 * Konstruktor
	 *
	 * @param string $email email
	 * @param string $password hasło
	 */
	public function __construct($email, $password)
	{
		$this->_soapClient = new SoapClient(self::$wsdl, self::$wsdlOptions);
		$this->_email = $email;
		$this->_password = $password;
	}
 
	/**
	 * Utworzenie pliku z mową
	 *
	 * @param string $text tekst do odczytania
	 * @param string $voice głos, w którym ma zostać odczytany tekst
	 * @return mixed wynik funkcji
	 */
	public function createSpeechFile($text, $voice)
	{
		$input = array(
			'text' => $text,
			'contentType' => self::$speechContentType,
			'voiceId' => $voice,
			'codecId' => self::$speechCodecId
		);
		return $this->_soapCall('createSpeechFile', $input);
	}
 
	/**
	 * Pobranie listy dostępnych głosów
	 *
	 * @return mixed wynik funkcji
	 */
	public function getListVoices()
	{
		return $this->_soapCall('listVoices');
	}
 
	/**
	 * Pobranie tokena
	 *
	 * @return array|bool token lub false w przypadku błędu
	 */
	protected function _getToken()
	{
		if (($token = $this->_checkResult($this->_soapClient->__soapCall('getToken', array('email' => $this->_email)))) === false) {
			return false;
		}
		return array(
			'token' => $token,
			'md5' => md5(md5($this->_password) . $token),
		);
	}
 
	/**
	 * Sprawdzenie poprawności wyniku wywołania SOAP
	 *
	 * @param mixed $result wynik wywołania
	 * @return mixed
	 */
	protected function _checkResult($result)
	{
		if (is_soap_fault($result)) {
			$this->_errorMsg = "SOAP Fault:\n faultcode:[{$result->faultcode}]\n faultstring:[{$result->faultstring}]\n
					faultactor:[{$result->faultactor}]\n";
			return false;
		}
 
		return $result;
	}
 
	/**
	 * Wywołanie SOAP
	 *
	 * @param string $name nazwa funkcji
	 * @param array $input parametry funkcji
	 * @return mixed wynik funkcji
	 */
	protected function _soapCall($name, $input = array())
	{
		if (($token = $this->_getToken()) === false) {
			return false;
		}
		return $this->_checkResult($this->_soapClient->__soapCall($name, array_merge($token, $input)));
	}
 
	/**
	 * Pobranie komunikatu o błędach
	 *
	 * @return string
	 */
	public function getErrorMsg()
	{
		return $this->_errorMsg;
	}
}

Szablon widoku (Smarty 3):

{if $errorMsg != ''}
<h3>Wystapił błąd</h3>
{$errorMsg|nl2br}
{else}
	{$embedCode}
	{if $soundUrl!=''}<a href="{$soundUrl}">pobierz plik</a>{/if}
<hr />
<form method="post">
		<label for="text">Tekst:</label>
		<textarea id="text" style="width: 200px; height: 100px;" name="text">{$formText}</textarea>
 
		<fieldset>
		<legend>Głos</legend>
		{foreach $voices as $voice}
<input id="{$voice->voiceId}" name="voice" type="radio" value="{$voice->voiceId}" />voiceId} checked="checked"{/if}/>
		<label for="{$voice->voiceId}">{$voice->voiceName} ({$voice->langId})</label>
 
		{/foreach}
		</fieldset>
<input name="submit" type="submit" value="Test" />
	</form>
 
{/if}
RSS
Get Adobe Flash player