Mediovski Technology

Smarty 3.0 RC3 + Zend Framework 1.10.4

Data: 8 August 2010 3:40 PM Autor: Michał Szkodziński | Kategoria: PHP,Programowanie,Smarty,Zend Framework

Opis uruchomienia Smarty 3.0 we współpracy z Zend Framework oraz przykłady użycia helperów.

Przygotowany na podstawie aplikacji działającej z:

  • Apache 2.2.11
  • PHP 5.3.1
  • MySQL 5.1.32
  • Zend Framework 1.10.4
  • Smarty 3.0 RC3

Więcej na temat Smarty 3 można przeczytać tutaj.

Smarty 3.0 RC3 można pobrać z:

Część struktury aplikacji (* oznaczono pliki, których kod źródłowy jest przedstawiony w dalszej części wpisu):

structure

Widok inicjalizujemy w Bootstrapie w metodzie _initView() (Bootstrap.php):

class Bootstrap
{
 
	(...)
 
	/**
	* Inicjalizacja widoku
	*/
	protected function _initView()
	{
		// Połączenie Zend View - Smarty
		$view = new My_View_Smarty(array(
			'scriptPath' => 'application/',
			'params' => array(
				'plugins_dir' => 'plugins',
				'compile_dir' => 'tmp/templates_c'
			),
			'helperDirs' => array(
				'My/View/Helper' => 'My_View_Helper_',
				'Zend/View/Helper' => 'Zend_View_Helper_'
			)
		));
 
		// View Renderer
		Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('ViewRenderer')
		->setViewScriptPathSpec(':module/view/:controller/:action.:suffix')
		->setViewSuffix('tpl')
		->setView($view);
 
		// Zend Layout
		$view->layout = Zend_Layout::startMvc(array(
			'inflectorTarget' => 'layout/:script.:suffix',
			'layout' => 'default',
			'viewSuffix' => 'tpl'
		))->setView($view);
	}
 
	(...)
 
}

Rozszerzamy klasę Zend_View_Abstract o obsługę Smarty. Klasa wygląda bardzo podobnie do klas używanych podczas łączenia Smarty 2 z ZF (library/My/View/Smarty.php).

class My_View_Smarty extends Zend_View_Abstract
{
	/**
	* Obiekt Smarty
	*
	* @var My_Smarty
	*/
	protected $_smarty = null;
 
	/**
	* Konstruktor
	*
	* @param array $config dane konfiguracyjne
	*/
	public function __construct($config = array())
	{
		$this->_smarty = new My_Smarty();
		$this->_smarty->setZendView($this);
 
		foreach ($config['params'] as $key => $value) {
			$this->_smarty->$key = $value;
		}
 
		$this->setScriptPath($config['scriptPath']);
 
		// Ścieżki do helperów
		foreach ($config['helperDirs'] as $path => $prefix) {
			$this->addHelperPath($path, $prefix);
		}
	}
 
	/**
	 * Zwraca obiekt Smarty
	 *
	 * @return My_Smarty
	 */
	public function getEngine()
	{
		return $this->_smarty;
	}
 
	/**
	* Ustawia ścieżkę do szablonów
	*
	* @param string $path ścieżka
	*/
	public function setScriptPath($path)
	{
		if (null === $path) {
			return;
		}
 
		$this->_smarty->template_dir = $path;
	}
 
	/**
	* Pobiera ścieżki do szablonów
	*
	* @return array tablica ścieżek
	*/
	public function getScriptPaths() {
		return array($this->getScriptPath(null));
	}
 
	/**
	* Zwraca ściezkę do plików tpl
	*
	* @return string ścieżka
	*/
	public function getScriptPath($name) {
		return $this->_smarty->template_dir;
	}
 
	/**
	* Ustawienie parametru
	*
	* @param string $key klucz
	* @param mixed $value wartość
	*/
	public function setParam($key, $value)
	{
		$this->_smarty->$key = $value;
	}
 
	/**
	* Ustawia zmienną w widoku
	*
	* @param string $key nazwa zmiennej
	* @param mixed $value wartość zmiennej
	*/
	public function __set($key, $value)
	{
		$this->_smarty->assign($key, $value);
	}
 
	/**
	* Pobiera zmienną z widoku
	*
	* @param string $key nazwa zmiennej
	* @return mixed wartość zmiennej
	*/
	public function __get($key)
	{
		return $this->_smarty->getTemplateVars($key);
	}
 
	/**
	* Sprawdzenie czy zmienna jest ustawiona w widoku
	*
	* @param string $key nazwa zmiennej
	* @return boolean czy zmienna jest ustawiona
	*/
	public function __isset($key)
	{
		return null === $this->_smarty->getTemplateVars($key);
	}
 
	/**
	* Usunięcie zmiennej z widoku
	*
	* @param string $key nazwa zmiennej
	*/
	public function __unset($key)
	{
		$this->_smarty->clearAssign($key);
	}
 
	/**
	* Przypisywanie zmiennych do widoku
	*
	* @param string|array $var nazwa zmiennej lucz tablica par (klucz => wartość)
	* @param mixed $value wartość zmiennej
	*/
	public function assign($var, $value = null)
	{
		if (is_array($var)) {
			$this->_smarty->assign($var);
			return;
		}
 
		$this->_smarty->assign($var, $value);
	}
 
	/**
	* Usunięcie wszystkich przypisanych do widoku zmiennych
	*/
	public function clearVars()
	{
		$this->_smarty->clearAllAssign();
	}
 
	/**
	* Renderowanie szablonu
	*
	* @param string $name nazwa szablonu
	* @return string wyrenderowany szablon
	*/
	public function render($name)
	{
		if (file_exists($this->getScriptPath($name) . $name)) {
			return $this->_smarty->fetch($name);
		}
		return null;
	}
 
	/**
	* Rozszerzenie abstrakcyjnej metody klasy nadrzędnej
	*/
	protected function _run()
	{
	}
}

Rozszerzamy klasę Smarty o obsługę helperów widoku Zend Framework (library/My/Smarty.php):

class My_Smarty extends Smarty
{
	/**
	* Obiekt widoku
	*
	* @var Zend_View_Abstract
	*/
	protected $_zendView = null;
 
	/**
	* resource type used if none given
	*
	* @var string
	*/
	public $default_resource_type = 'my'; 
 
	/**
	* Ustawienie widoku
	*
	* @param Zend_View_Abstract $view obiekt widoku
	*/
	public function setZendView(Zend_View_Abstract $view)
	{
		$this->_zendView = $view;
	}
 
	/**
	* Pobranie widoku
	*
	* @param Zend_View_Abstract obiekt widoku
	*/
	public function getZendView()
	{
		return $this->_zendView;
	}
 
	/**
	 * fetches a rendered Smarty template
	 *
	 * @param string $template the resource handle of the template file or template object
	 * @param mixed $cache_id cache id to be used with this template
	 * @param mixed $compile_id compile id to be used with this template
	 * @param object $ |null $parent next higher level of Smarty variables
	 * @return string rendered template output
	 */
	public function fetch($template, $cache_id = null, $compile_id = null, $parent = null, $display = false)
	{
		return parent::fetch($this->default_resource_type . ':' . $template, $cache_id, $compile_id, $parent, $display);
	}
}

Plugin Smarty do obsługi nowego typu zasobów (library/Smarty/plugins/resource.my.php):

class Smarty_Resource_My extends Smarty_Internal_Resource_File {
    public $compiler_class = 'Smarty_Compiler_My';
}

Kompilator nowego typu zasobów (library/Smarty/plugins/compiler.my.php):

<?php class Smarty_Compiler_My extends Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler {
 
	public function callTagCompiler($tag, $args, $param1 = null, $param2 = null, $param3 = null)
	{
		if ($r = parent::callTagCompiler($tag, $args, $param1, $param2, $param3)) {
			return $r;
		}
 
		if (isset($args['_method'])) {
			$method = $args['_method'];
			unset($args['_method']);
		} else {
			$method = '\'' . $tag . '\'';
		}
 
		return '<?php echo call_user_func_array(array($_smarty_tpl->smarty->getZendView()
			->getHelper(\'' . $tag . '\'), ' . $method . '), array(' . implode(',', $args) . ')); ?>';
	}
}

Przykłady użycia helperów ZF w szablonach, aby wywołać inną metodę niż domyślną należy jej nazwę podać jako wartość parametru _method.

{baseUrl}
{url urlOptions=['module' => 'Default', 'controller' => 'index', 'action' => 'index'] name='default' reset=true}
{myHelper _method='myMethod' options=['key1' => 'value1', 'key2' => 'value2'] limit=20}
RSS
Get Adobe Flash player